با عرض پوزش مسابقه غدیر به پایان رسیده درصورت برگزاری در کانال وپایگاه اطلاع رسانی خواهد شد