4 ربيع أول 1444 Thursday, 29 September , 2022

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : ابوطالب طرهانی نژاد

شماره ثبت:۷۷۶۰۳ گرایش :عمومی
تاریخ مجوز ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ زمینه : اجتماعی وفرهنگی

دفتر مرکز رسانه :استان لرستا ن، شهرستان کوهدشت
شهر کوهنانی خیابان رهبری. محله ساط بیگی دفتر سایت خبری کوهنانی نیوز صدای طرهان
شماره تماس : (0663) 0663267233209*09126594510

ایمیل :infokohnaninews.ir

———————————————-

لطفا نظرات و پیشنهادات را از طریق سامانه پیامکی زیر را بر ای ما ارسال کنید*۵۰۰۰۲۲۲۶۹۱۹*