اخبار انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا وریاست جمهوری1400

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : ابوطالب طرهانی نژاد

شماره ثبت:77603 گرایش :عمومی
تاریخ مجوز 1395/02/13 زمینه : اجتماعی وفرهنگی

دفتر مرکز رسانه :استان لرستا ن، شهرستان کوهدشت
شهر کوهنانی خیابان رهبری. محله ساط بیگی دفتر سایت خبری کوهنانی نیوز صدای طرهان
شماره تماس : (0663) 0663267233209*09126594510

ایمیل :infokohnaninews.ir

———————————————-

لطفا نظرات و پیشنهادات را از طریق سامانه پیامکی زیر را بر ای ما ارسال کنید*50002226919*

نشان رسانه های دیجیتال

logo-samandehi